تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

تو چشمتون چه قصه هاس نگاهتون چه آشناس
اگه بپرسـین ازدلم  میگم گرفـتار شماس
میگم گرفـتار شماس نگاهتون پیش منه
حواستون جای دیـگس    خیالتون اینجا که نیست
پیش یه رسـوای دیگس پیش یه رسـوای دیگس
نفس نفس تو سینه ام عطر نفسـهای شماس
اگر که قابل بدونین  خونه ی دل جای شماس
خونه ی دل جای شمـاس   میمیرم از حسادت
دلی که دلـدار شماس  کاش میدونستم اون کیه
که این روزا یار شماس   خوشا به حال اون کسی
که توی رویـای شماس که توی رویای شـماس
شما گناهی ندارین  این روزگار بی وفاس
تو خلوت شبونه ام   خالی فقط جای شماس
تو جام می تموم شب  نقش دوچشـمای شماس
نقش دوچشـمای شماس  نفس نفس تو سینه ام
عطر نفسـهای شماس   اگر که قابل بدونین
خونه ی دل جای شماس خونه ی دل جای شمـاس