تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

کو یه قانون کو یه زندون
واسه دزدای سر چاله میدون
کو یه رگبار کو یه بارون
که بشوره ببره اینارو بیرون
ما یه عمره که مینالیم
ماها چرا همیشه تو همین حالیم
مارو گشتی آخه مشتی
چی میتونه باشه توی جیبای خالیم
ما یه عمره که مینالیم
همه وعدشون به ما زخم کاریه
اینا واسه ما یادگاریه
خندمون واسه گریه زاریه
دیوونه ـ خونـس
وعدشون به ما زخم کاریه
اینا واسه ما یادگاریه
خندمون واسه گریه زاریه
دیوونه ـ خونـس
ــــ ــــ 
ــــ ــــ 
ــــ ــــ 
ــــ ــــ 
شما سختی شما سدید
شما که ازتون نمیمونه ردی
باشه ما هیچ باشه ما گیج
دورمون بزنید ولی تا یه حدی
ماها سختیم نمیسازیم
ماها فیلمای با پایان بازیم
ماها دردیم ما نیازیم
ماها مث پول آب و برق و گازیم
ماها دردیم ما نیازیم
همه وعدشون به ما زخم کاریه
اینا واسه ما یادگاریه
خندمون واسه گریه زاریه
دیوونه ـ خونـس
وعدشون به ما زخم کاریه
اینا واسه ما یادگاریه
خندمون واسه گریه زاریه
دیوونه ـ خونـس