تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

 ــــ    ــــ   ــــ   ــــ   ــــ
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته
جهانی که هرانسانی تواون خوشبخت خوشـبخته
جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست
جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست
نه بمب هسته ای داره و نه بمب افکن نه خمپـاره
دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیـزاره
همه ازاد ازادن همه بی درد بی دردن
تو روزنامه نمیخونی 
نهنگها خودکشی کردند    ــــ   ــــ   ــــ   
جهانی را تصور کن بدون نفرت و باروت
بدون ظلم خودکامه بدون وحشت و طاغوت
جهانی را تصور کن پر از لبخند و آزادی
لبالب از گل بوسه پر از تکرار آبادی 
ــــ  ـــ
تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه
اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه
تصور کن جهانی را که توش زندان یه افـسانس
تمام جنگ های دنـیا شدن مشمول آتش بس
کسی اقای عـالم نیست برابر با هم اند مردم
دیگه سهم هر انـسان تن هر دونه گنـدم
بدون مرزو محـدوده وطن یعنی همه دنیا
تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا
ــــ   ــــ   ــــ   ــــ   ــــ