تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

   ــــ    ــــ   ــــ   ــــ
من قلبمو دادم واسه اون چشـمای زیـبات
تو رفـتی با غریبه ها نشسـتی هوس باز
من عمرمو دادم واسه اون نگاه گـیرات
تو یه بی لیاقتی ندیدی منو نگونه دست بردار
آخه دیــــــوونــــه چرا نمیفهمی من عاشقتم
دیـــــــــوونــــه
کی مثل من اینجوری با تو می مونه
دیــــــــــوونــــــه رد نـشو از عشق من
آخه دیـــوونــــه کی مثل من
  اینجوری  میـمیره برات
دیـــــــــوونــــه
کی مـثل من اینجوری قدر میدونه
دیــــــــــوونــــــه رد نشو از عشق من
   ــــ    ــــ   ــــ    ــــ
   ــــ   ــــ   ــــ
عشقم نگم برات بذار میگم برات
اونا یه شب دو شب عاشقتن بعد دیگه بای بای
من مردونه خواسـتمت نفهمـیدی ای وااااااااای
آخه دیــــــوونــــه چرا نمیفهمی من عاشقتم
دیـــــــــوونــــه
کی مثل من اینجوری با تو می مونه
دیــــــــــوونــــــه رد نـشو از عشق من
آخه دیـــوونــــه کی  مـثل من
  اینجوری میـمیره برات
دیـــــــــوونــــه
کی مـثل من اینجوری قدر میدونه
دیــــــــــوونــــــه ردنـشو از عشق من