تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:D

   ــــ   ــــ   ــــ   ــــ
   ــــ   ــــ   ــــ   ــــ
   ــــ   ــــ   ــــ   ــــ   ــــ
   ــــ    ــــ   ــــ   ــــ   ــــ   ــــ    ــــ   ــــ
رفـتی و از رفتن تو
قلب آئـینه شکسـته
کوچه ها در خلوت شب
پنجره ها همه بـسته
آسمان خاکستری رنگ
بغض باران در نگاهش
خنجری در سینه دارد
توده ابر سیـاهش
بی تو من از نسل
بارانم بارانم    با را نم
چون ابر بهـارانم
گریانم گریانم گر یا نم
بی تو من با چشم گریان
سیل غم برد آشیانم
خواب سرخ بوسه هایت
مینشیند بر لبانم