تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

   ـــــــــ   ـــــــــــ   ــــ   ــــ   ــــ
   ــــ   ـــــــ   ــــ    ـــــــــ   ــــ
غصمون گرفت، توو هوای تلخ پاییز
با غروبای غم انگیز ، آسمون از گریه لبریز
راهی هم نـبود ، باز دوباره باد و بارون
چی دیگه مونده برامون ، ما چه کردیم با دلامون
با خاطراتت میشه هم م رد و هم زندگی کرد
حتی با یادت دیوونگی کرد 
اما با اشک با درد با درد
خیلی روزا گذشت ، خاطره های تو کم نشد
هیچی اونی که خواسـتم نشد
اونی که خواسـتم نشد ــــ
خیلی روزا گذشت،ولی غم از دل ما نرفت
بی تو پاییز از اینجا نرفت
پاییز از اینجا نرفت ـــ
   ـــــــ   ـــــــ   ـــــ   ــــ
واقـعیته بی تو بارونو نمیخوام
از تو خیلی دوره دسـتام 
خیلی سرده بی تو دنـیام
دستای من تو رو میخوان
بدتر از هر لحظه ام الـآن
این حقیـقته آدما همیشه تنهـان
با خاطراتت میشه هم مرد و هم زندگی کرد
حتی بایادت دیوونگی کردامابااشک بادرد با درد
خیلی روزا گذشت ، خاطره های تو کم نشد
هیچی اونی که خواسـتم نشد
اونی که خواستم نشد    ــــ
خیلی روزا گذشت،ولی غم از دل ما نرفت
بی تو پاییز از اینجا نرفت
پاییز از اینجا نرفت   ــــ    
ــــــ     ــــــــ    ــــــــ  ـــــــ   ــــــــ
   ـــــــ   ـــــــ   ـــــــ   ـــــــ
   ـــــــ   ـــــــ   ـــــــ   ـــــــ