تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

   ـــــــ   ـــــــ   ـــــــ   ـــــــ
   ـــــــ   ـــــــ   ـــــــ   ـــــــ
خوابیدی بدون لالـایی و قـصه
بگیر آسوده بخواب بی درد و غـصه
دیگه کابوس زمستون نمی بینی
توی خواب گل های حـسرت نمی چـینی
دیگه خورشید چهرتو نمی سوزونه
جای سیلی های باد روش نمی مونه
دیگه بیدار نمیشی با نگـرونی
یا با تردید که بری یا که بمونی
   ـــــــ   ـــــــ   ـــــــ   ـــــــ
رفتی و آدمک ها رو جا گذاشتی
قانون جنگل و زیر پا گذاشـتی
اینجا قهرن سینه ها با مهربـونی
تو تو جنـگل نمی تونستی بمـونی
دلتو بردی با خود به جای دیـگه
اونجا که خدا برات لالایی می گه
می دونم می بینمت یه روز دوبـاره
توی دنیـایی که آدمک نداره