تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

آروم آروم مرد میشد  رنگ چهرش زرد میشد
از بلندی پرت مـیشد قصه این بود قصه این بود
با یه مشت حرفای تازه  بعد یه عمر رو به رو شد
این تموم ماجرا بود قصه اینجوری شـروع شد
اون کی بود اون که دوست داشت
بگو واقعا کی بود کی حالش مثل قبل نشد
از وقتی با تو رو به رو شد
من بودم اون کوهی که به چشمای تو کوچیکه
منم من همون آغوشی که
یه روزی خونه ات بود   ـــــــ
من بودم آی دیوونه  حیف یادت نمیمونه
یـادت رفته این آدم یه روز دیوونه ات بود
آروم آروم مرد میشد با خودش هم درد میشد 
یخ میزد خونـسرد میشد
قصه این بود قصه این بود
با یه مشت حرفای تازه بعد یه عمر رو به رو شد
این تموم ماجرا بود قصه اینجوری شـروع شد
اون کی بود اون که دوست داشت
بگو واقعا کی بود کی حـالش مثل قبل نشد
از وقتی با تو رو به رو شد من بودم اون کوهی
 که به چشمای تو کوچیکه
منم من همون آغوشی که
یه روزی خونه ات  بود
من بودم آی دیوونه حیف یادت نمیمونه
یادت رفته این آدم یه روز دیوونه ات بودــــــ