تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

نه نمیشه از تو دست کشیـد و
بدون تو نفس کشیـد و
نمیشه بی تو زندگی کرد
مگه کسی هست  با عشقشم بتونه بد شه
از این همه علاقه رد شه
نمیشه آخه بچگی کرد مگه دسته توئه
دیوونه دیگه  اخماتو وا کن
منو عشقم صدا کن توی چشمام نگاه کن
دیوونه  دیگه دارم هواتو
دلم آرومه با تو نبینم گریه هاتو
دیوونه دیگه  اخماتو وا کن
منو عشقم صدا کن توی چشمام نگاه کن
دیوونه دیگه دارم هواتو
دلم آرومه با تو نبینم گریه هاتو
فقط یادت نره
شدی عشق کسی که از همه عاشقتره
اینو یادت نره عشقم فقط با من بخند
دیگه چشماتو رو دور و بری هاتم ببند
آره با من بخند فقط جایی نرو
میدونی دل ندارم دیگه تنـهایی نرو
دیگه جایی نرو عشقم فقط با من بمون
نذار هیچ چیزی بندازه جدایی بینمون
آره با من بمون  دیوونه دیگه  اخماتو وا کن
منو عشقم صدا کن توی چشمام نگاه کن
دیوونه دیگه دارم هواتو
دلم آرومه با تو نبینم گریه هاتو
دیوونه دیگه اخماتو وا کن
منو عشقم صدا کن توی چشمام نگاه کن
دیوونه دیگه دارم هواتو
دلم آرومه با تو نبینم گریه هاتو