تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

   ــــــ   ــــــ   ــــــ   ــــــ
   ــــــ   ــــــ   ــــــ   ــــــ
   ــــــ   ــــــ   ــــــ   ــــــ   ــــــ   ــــــ   ــــــ
سراغی از ما نگیری؟ نپرسی که چه حالیم؟
عیبی نداره ، میدونم باعث این جدائیم
رفتم  شاید که رفتنم فکرتو کمتر بکنه
نبودنم کنار تو حالتو بهتر بکنه
لج کردم با خودم آخه حسـت به من عالی نبود
احساس من فرق داشت با تو
دوست داشتنه خالی نبود
بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون
چشام خیره به نوره چراغ تو خیابون
خاطرات گذشته ـــ منو میکشه آروم
چه حـالی دارم امشب
به یاد تو زیر بارون
   ــــــ   ــــــ   ــــــ   ــــــ
   ــــــ   ــــــ   ــــــ   ــــــ
   ــــــ   ــــــ   ــــــ   ــــــ   ــــــ   ــــــ   ــــــ
باختن تو این بازی واسم از قبل مسـلم شده بود
سخت شـده بود تحملش ــ 
عشقت به من کم شده بود
رفتم ولی قلـبم هنوز هواتو داره شبو روز
من هنوزم عاشقتم به دل میـگم بساز بسوز
 رفتم ولی قلبم هنوز هواتو داره شبو روز
من هنـوزم عاشقتم به دل میگم بساز بسوز