تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

   ــــــ   ــــــ   ــــــ   ــــــ
   ــــــ   ــــــ   ــــــ   ــــــ
گفته بودم بری زنـدگی نمیکنم یه روز هم
گفته بودم بعد تو میمیرم و زندم هنوزم
ولی یه زخمایی هست بدتر ا مرگه
بد شدی بد نبودم باهات یه دفعم که
تو کجایی الآن ببین دنبال تو  چـجوری میگردم
بودی شهرو چراغونی میکردم
من تو رو زنـدونی میکردم که نری فقط
تو کجایی الآن ببین دنبال تو چـجوری میگردم
بودی شهرو چراغونی میکردم
من تو رو زنـدونی میکردم  که نری فقط
   ــــــ   ــــــ   ــــــ   ــــــ   ــــــ   ــــــ   ــــــ   ــــــ
تو کجایی نمیدونی من حاضرم بمیرم برات
تو قهر کنی من گل بگیرم برات
من هرکاری میکنم فـقط شکل خنده بگیرن لبات
ولی تو گفتی برو تنهام بذار و
گفـتم گوش کن فقط همین یه بارو
یه بغض داره میده گلومو فشار و
تو وا کن از گردنم طناب دارو
تو کجایی الآن ببین دنبال تو چـجوری میگردم
بودی شهرو چراغونی میکردم
من تو رو زنـدونی میکردم  که نری فقط
تو کجایی الآن ببین دنبال تو چـجوری میگردم
بودی شهرو چراغونی میکردم
من تو رو زنـدونی میکردم که نری فقط
   ــــــ   ــــــ