تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

عشق به شکل پرواز پرندس
عشق خواب یه آهوی رمندس
من زائری تشـنه زیر باران
عشق چشمه آبی اما کـشندس
من میمیرم از این آب مسـموم   ــــــ
اما اونکه ــ مرده از عشق
تا قیامت هر لحـظه زنـدس
من میمیرم از این آب مسـموم   ــــــ
مرگ عاشق عین بودن
اوج پرواز یه پرندس
تو که معنای عشقی به من معنا بده ای یار
دروغ این صدا را به گور قصه ها بسپار
صدا کن اسممو از عمق شب از نقب دیوار
برای زنده بودن دلیل آخرینم باش
منم من بذر فریاد خاک خوب سرزمینم باش
طلوع صادق عصیان من ـــ بیداریم باش
عشق گذشتن از مرز وجوده
مرگ آغاز راه قـصه بوده
من راهی شدم نگو که زوده   ــــــ
اون کسی که ـــ    سر سپرده
مثل ما عاشق نبوده
اما اون که ـــ عاشقونه
جون سپرده هرگز نمرده