تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

لحـظه ای که تو رو راهی کردم
میدونستم چه گناهی کردم
کـه عذابش جونمو میگیره میگیره
دوری تو از خودم دورم کرد
این جدایی بی تو مجبورم کرد
که بسازم با غم و تنهایی تنـهایی
یادت میوفتم با گریه میخندم
رو کل دنیا چشمامو میبندم
رو هرچی دارم حتی رو آینـدم چشمامو میبنـدم
دلتنگ که میشی ــ حستو میگیرم
دلتنگمی که دارم برات میمیـــرم
بدون چشمـات از زندگی سـیرم حستو میگیـرم
بعد از تو حس کردم خالی شده پشتم
تو روز مرگیـهام آیندمو کشـتم
تصویر آینـده بی خنده یعنی چی
اصلا بدون تو آینده یعـنی چی
یادت میوفتم با گریه