تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

   ــــــ   ــــــ   ــــــ   ــــــ
   ــــــ   ــــــ   ــــــ   ــــــ
هی بازیگر گریه نکن، ما هممون مثل همیم
صبحها که از خـواب پا میشیم
نقاب به صورت می زنیم
یکی معلم میشه و یکی میشه خونه به دوش
یکی ترانه ساز میشه، یکی میشه غزل فروش
کهنه نقاب ــ  زندگی، تا شب رو صورتای ماست
گریه های پشت نقاب، مثل همیـشه بی صداست
   ــــــ   ــــــ   ــــــ   ــــــ
هرکسی هسـتی یه دفعه، قد بکش از پشت نقاب
از رو نوشـته حرف نزن، رها شو از پیله ی خواب
نقش یک دریچه رو، رو میله ی قـفس بکش
برای یک بار که شده، جای خودت نفس بکش
   ــــــ   ــــــ   ــــــ   ــــــ
کاشکی میشد تو زندگی ما خودمون باشیم و بس
تنها برای یک نگاه، حتی برای یک نفس
تا کی به جای خود ما، نقاب ما حرف بزنه
تا کی سکوت و رج زدن، نقش نمایش منه
هرکسی هستی یه دفعه، قد بکش از پشت نقاب
از رو نوشـته حرف نزن، رها شو از پیله ی خواب
نقش یک دریچه رو، رو میله ی قفس بکش
برای یک بار که شده، جای خودت نـفس بکش
میخوام همین ترانه رو   رو صحنه فـریاد بزنم
نقابم و پـاره کنم   جای خودم داد بزنم
   ــــــ   ــــــ   ــــــ   ــــــ
   ــــــ   ــــــ   ــــــ   ــــــ