تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

از کوچه های خیس گـیشا تا کافه های گرم دربند
از برج میلاده کمی کج تا کوه مغروره دماوند
از روزهای خنده بازی تو پارک ساعی ریسه رفتن
شب زیر عطر گیج بارون دور تئاتر شهر گشتن
تهران بدون تو         تهران بدون تو
فقط سردرد داره
هر کوچه ای اسم تو
هر کوچه ای اسم تو
یادم میاره
شب ها پیاده تو ولیعصر ــ
رو هر درختی اسم ما بود
ماهی که میرقصید رو آب  
تعبیر خواب جمعه ها بود
بازی نور و سایه  و اشک تهران من تهران بیدار
بازم دارم هذیون میبافم  
بازم دلم تب داره انـگار
تهران بدون تو
تهران بدون تو
فقط سردرد داره   هر کوچه ای اسم تو
هر کوچه ای اسم تو
یادم میاره