تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

چند وقته که برات اهمیت نداره گریه های من
خلوت شبات دیگه شده غریبه با صدای ی من
زندگی تو از آرزو و حال و روز من جداست
حالاکه توشدی یه آدم غریب وسردوبی حواس
من از این شهر میرم
شهری که ستاره هاش خاموشه
معشوق عاشقش رو میفروشه
به هیچ و پوچ زندگی
من از این شهر میرم
شهری که به ظاهر آشنا زیاده
اما تو نمیدونی درداتو
تو تنهایی به کی بگی
خسته از عروسکا تو لباس آدما
تنها و بی صدا گم میشم تو جاده ها
میرم بی خداحافظی
بی امید و بی هوا از هوای تو جدا
دنبال ستاره ها به سمت ناکجا
میرم بی خداحافظی
اون که عاشق تو بود از ته دلش منم
اما این روزا بودن و نبودنم
فرقی نداره واسه تو
رنگ شب شدی یادت رفته نور
هر چراغ روشنی حتی از راه دور
پرت میکنه حواستو
من از این شهر میرم
شهری که گذشته هام و پوشونده
خاطرات خوبمون جا مونده
تو تموم کوچه ها
من از این شهر میرم
تو بمون و آدمای بی سایه
عاشقانه های گرم و بی پایه
تو فکرموندنم نباش
من از این شهر میرم
شهری که ستاره هاش خاموشه
معشوق عاشقش رو میفروشه
به هیچ و پوچ زندگی
من از این شهر میرم
شهری که به ظاهر آشنا زیاده
اما تو نمیدونی درداتو
تو تنهایی به کی بگی