تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

   ــــــ   ــــــ   ــــــ   ــــــ   ــــــ
   ــــــ   ــــــ   ــــــ   ــــــ    ـــــــ    ـــــــ
بی تو تو این شبـای بد
گریم دیـگـه در نمـیاد
حرف غم انگیز دلم
جز تو کسی رو نمیخواد
از چی بگم تا دل من
لحظه ای آروم بگیره
دیو سیاه غصه ها
توی کدوم شب میمیره؟
از چی بگم وقتی دلم
از دل تو دور میمونه   ـــــــ
وقتی که قلب پاک تو
هیچی ازم نمیدونه   ـــــــ
میخونم به خدا
میخونم از چشای معصوم تو
حرفای تورو
میدونم به خدا
میدونم اون که جدا کرده روحمو
قلب تورو