تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

حس خوبیه 
ببیـنی یه نفر همه رو به خاطر تو پس زده
واسه ی رسوندن خودش به تو
همه ی راهو نفس نفس زده حس خوبیه
حس خوبیه 
ببـینی یه نفر واسه انتخاب تو مصـممه
دستتو بگیره و بهت بگه
مونـدنش کنار تو مسـلمه حس خوبیه
تو همین لحظه که دلگیرم ازت
از همیشه به تو وابسته ترم
اگه حس خوب تو به من نبود
فکر عاشقی نمی زد به سرم به سرم
به من انگـیزه زندگی بـده 
تا دوباره حس کنم کنارمی
به دروغم شده دسـتامو بگیر
الکی بگو که بی قرارمی الکـــی
حس خوبیه 
ببیـنی یه نفر همه رو به خاطر تو پس زده
واسه ی رسوندن خودش به تو
همه ی راهو نفس نفس زده حس خوبیه
حس خوبیه 
ببـینی یه نفر واسه انتخاب تو مصمـمه
دستتو بگیره و بهت بگه
مونـدنش کنار تو مسـلمه حس خوبیه
اون تو بـودی که همیشه با نگاش
لحظه های منو عاشقونه کرد
این منم که تو تموم لحظه ها
واسه عاشقـی تو رو بهونه کرد
هرگز اون نـگاه مهربون تو
 بی تفاوتی رو یاد من نداد
من پر از نـیاز با تو بـودنم
مگه میشه ــ قلب من تو رو نخواد