تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

من واسه چشمای توئه اینقدر تنهام
اونقد زیبایی که یادم میره حرفام
یجوری میخـوامت تمـوم زندگیم شی
من زندگیـمو واسه چشمای تو میخوام
تو اومدی تا تو جهان احساس باشه
تا یک نفر اینقد نگاهش خاص باشه
چند ساله دیگه بگذره یکی بیاد که
یه دنیا روی زیباییش حساس باشه
تو تو صدای بارونی  مثل خودم پریـشونی
تو حال خوبو میـدونی  دلیل حال خوبم باش
تو که عزیزتر از جونی  مثل برف زمسـتونی
با این دیوونه میمونی  منم تویی همه دنیاش
منم تویی همه دنیاش
جز نگات من از تو چی بخوام
دوست دارم که نگذره دقیـقه هام
جز خودت کیه دلیل خنده هام
یه حــــــال خوشه فوق العاده ای برام
فوق العاده ای برام   تو تو صدای بارونی
مثل خودم پریـشونی   تو حال خوبو میدونی
دلیل حال خوبم باش  تو که عزیزتر از جونی
مثل برف زمستونی   با این دیوونه میمونی
منم تویی همه دنیاش  منم تویی همه دنیاش