تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

   ــــــ   ــــــ   ــــــ   ــــــ
اسمم داره یادم میره چون تو منو صدام نمیکنی
حالا که عاشقت شدم  تو اعتنا نمی کنی
دل تنگ تر می شم ولی نشنیده میگیری منو
هنوز همه حال تو رو  از من فقط میپرسنو
با اینکه با من نیسـتی    دیوونه میشم ازغمت
اصلا نمیخوام بشنوم  که اشتباه گرفـتمت
داشتن تو کوتاه بود   ــــــ
اما همونم کم نبود  گذشته بودم از همه
هیچ کس به غیر تو نبود
   ــــــ   ــــــ   ــــــ   ــــــ
   ــــــ   ــــــ   ــــــ   ــــــ
حقیقتو میدونی و  ازم دفاع نمی کنی
کنارتو میمیرمو  تو اعتنا نمی کنی
مردم تورو از چشم من  امشب تماشا میکنن
فردا غریبه ها منو   پیش تو پیدا میکنن
کاش اتفـاقی رد  بشی از کوچه های دلـخوری
به روم نیارم که چقدر میخوام که از پیشم نری
هربار با شنیدن ـــــ
صدای تو آروم شدم   حتی واسه ی رفتنت
پیش هـمـــــــــــــه محکوم شدم
ــــ     ــــــ     ـــــــ      ـــــــ
ــــــــ   ــــــــ   ـــــــ    ــــــــ
اسمم داره یادم میره چون تو منو صدام نمیکنی
حالا که عاشقت شدم  تو اعتنا نمی کنی
دل تنگ تر می شم ولی  نشنیده میگیری منو
هنوز همه حال تو رو  از من فقط میپرسنو