تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

ــــ همین خوبه که غیر از ــــ تو
همه از خاطرم میـرن هنوز گاهی سراغت رو
از این دیوونه میگیـرن
به جز تو همه میدونن واست این مـــرد میمیـره
واسه هـمین جداییتو کسی جدی نمیگیـره
ـــــ به جز تو همه میدونن واست این
مـــرد میمیـره
واسه هـمین جداییتو کسی جدی نمیگیـره
ـــــ هـمین خوبـــــــه
ـــــ همین خوبه
ـــــ هـمین خوبـــــــه
ـــــ همین خوبه
ـــــ همین خوبه که با اینـکه
ـــــ چشاتو روی من بسـتی
ـــــ تو چندتا خاطره با من
ـــــ هنوزم مشترک هسـتی
ـــــ همین خوبه که آرومــــی
ـــــ و حس میکنی آزادی
ـــــ که دست کم تو عکسامــــون
ـــــ هنوزم پیشم ایستادی واسه من
ـــــ کافیه اینکه تو از من خاطره داری
به یــادشون که میوفتی 
واسه مـــــــن وقت میذاری
ـــــ هـمین خوبـــــــه
ـــــ همین خوبه
ـــــ هـمین خوبـــــــه
ـــــ همین خوبه
ـــــ همین خوبه که با اینـکه
سراغ از من نمیگـیری ولی تا حرف من میشه
یه لحظه تو خودت میـری
به جز تو همه میدونن واست این
ــــ مـــرد میمیـره
واسه هـمین جدایی تو کسی جدی نمیگـیره
ــــ به جز تو همه میدونن واست این
ــــ مـــرد میمیـره
واسه هـمین جداییتو کسی جدی نمیگیـره
ـــــ هـمین خوبـــــــه
ـــــ همین خوبه
ـــــ هـمین خوبـــــــه
ـــــ همین خوبه