تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

میخوام دو دوتا چهارتا نشه ــــــ
چی ــــــ میشه هرچی شد از حالا نشه
نه ــــــ دیگه فرقی نداره که کجام ــــــ
با ــــــ همه وجودم آرامش میـخـوام
آرامش میخوام
روزایی که دوست داشتم برن هستن
دور و بریام از دست من خستن
من تو فکر تو تو بی خبرم از من
ببین ببببین من دارم میرم با من میای یا نه
فکر تغییرم با من میای یا نه
چشمامو ببین منو میخوای یا نه
ببین تنهاتر از هـمیشم  باید میموندی پـیشم
دیگه درست نمیـشم  دیگه درست نـمیشم
تنهاتر از همـیشم  باید میموندی پیــشم
دیگه درست نمیـشم دیگه درست نـمیشم
توی این تنهایی گیر افتادم
نه ــــــ نگو که دیگه از دستت دادم
من ــــــ نمیتونم دوباره تنهاشم
کاش ــــــ میتونستم یکم آروم باشم
یکم آروم باشم
روزایی که دوست داشتم برن هستن
دور و بریام از دست من خستن
من تو فکر تو تو بی خبرم از من
ببین ببببین   من دارم میرم با من میای یا نه
فکر تغییرم با من میای یا نه
چشمامو ببین منو میخوای یا نه
ببین تنهاتر از همیـشم   باید میموندی پیـشم
دیگه درست نمیـشم دیگه درست نـمیشم
تنهاتر از همیـشم    باید میموندی پیـشم
دیگه درست نمیـشم  دیگه درست نـمیشم
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ
ــــــــ