تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــ 
ـــــــ ـــــــــ ـــــــ 
من همونی ام که تو هیچکسو جز اون یادت نیست
اونی که تو این خیابونای خیس پیشت نیست
من هـمونی ام که دوریش فکرتو درگیر کرده
اونی که نیست ها کنه دسـتاتو الان که یخ کرده
اونی که روز تولـدت منتظری برگـرده ـــــــ 
هر جایی بری باز تنهایی
آخه خنده های تو برای من بود ـــــــ ـــــــ 
با حسرت نگرانم واست
کاش هنوز دستای تو تو دست من بود
ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 
ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 
میاد اون روزی که عکست از تو چشام میریزه
به خـودم میام و میبینم نیستی و پایـیزه ـــــــ 
میاد اون روزی که همو چندساله ندیدیم
خودمونو واسه ندیدن هم نبـخشیدیـم ـــــــ