تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ 
ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ 
بارون که میـزنه دلم که میشـکنه
روزای بی کـسـی وقتی نمـیرسی
وقت قدم زدن اینجا کنار من
جای تو خالیه جای تو خالیه
بارون منو غروب و دریا جای تو خالیه
تو فکرتم همیشه هرجا جای تو خالیه
بارون منو غروب بی تو جای تو خالیه
تو قلبمی همیشگی تو جای تو خالیه
ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ـــــــ
ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــ
خوابم که میـبره خوابم که مــیـبره
هر جا که صحـبت احساس و عادته
ماه وقتی کامله تو اوج فاصله
جای تو خالیه
جای تو خالیه
بارون منو غروب و دریا جای تو خـالیه
تو فکرتم همیشه هرجا جای تو خالیه
بارون منو غروب بی تو جای تو خالیه
تو قلبمی همیشگی تو جای تو خالیه
ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ـــــــ
ــــــ ــــــــ