تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

ــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــ 
ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــ
وقتی میبینم انقد حالت آرومه
وقتی پیشت جام خالی نیست
با خودم میگم شاید اشتباه کردم
اشتباه کردم خیالی نیست
عاشقت بودم مست و کورم کرد
عشق بیش از حد از تو دورم کرد
باورت کردم خدای من بودی
کاش فقط یکبار تو جای من بودی
زندگی شاید تموم شده واسه من بی تو
شایدم مردم نمیدونم
بی هوا شاید به عشقت بیشتر از صد بار
هی زمین خوردم نمیدونم
ـــــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ
ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــ 
با دلم هر چی میتونستی بد بودی
بازی و بهتر بلد بـودی
پیش من بودی اما عاشقم هرگز
بودی اما حیف فقط بودی
زندگی شاید تموم شده واسه من بی تو
شایدم مردم نمیدونم
بی هوا شاید به عشقت بیشتر از صد بار
هی زمین خوردم نمیدونم
توی دنیا هیچ عذابی واسه من دردش
مثه خواهش نیست بیا برگرد
بی تو بیمارم کجا من زندگی دارم
این که راهش نیست بیا برگرد