تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

ــــ کنار سیـب و رازقی ــــ نشسته عطر عاشقی
ــــ من از تبار خستگی
ــــ بی خبر از دلبستگی ، عاشـقم
ــــ ابر شدم صدا شدی ــــ شاه شدم گدا شدی
ــــ شعر شدم قلم شدی
ــــ عشق شدم تو غم شدی
لیلای من، دریای من ــــ آسوده در رویای من
این لحظه در هوای تو ــــ گمشده در صدای تو
من عاشقم مجنون تو گمگشته در بارون تو ــــ ــــ 
مجنون لیلی بی خبر ــــ در کوچه های در به در
مست و پریشـون و خراب ــــ هر آرزو نقش بر آب
شاید که روزی عاقبت   آروم بگـیرد در دلت
ــــــ ـــــ ـــــــ ــــــ
ــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــ ـــــــ 
ــــ کنار هر ستاره ای
ــــ نشسته ابر پاره ای ــــ من از تـبار سادگی
ــــ بی خبر از دلدادگی، عاشـقم
ماه شدم ابر شدی  اشک شدم صبر شدی
برف شدم آب شدی   قصه شدم خواب شدی
لیلای من، دریای من  ــــ آسوده در رویای من
این لحظه در هوای تو ــــ گمشده در صدای تو
من عاشقم مجنون تو گمگشته در بارون تو ــــ ــــ 
مجنون لیلی بی خبر ــــ در کوچه های در به در
مست و پریـشون و خراب ــــ هر آرزو نقش بر آب
شاید که روزی عاقبت
آروم بگیـرد       در دلتــــ    ــــ    ــــ