تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

تو یه ذره هم شبیه 
کسی که پاره ی تنم بود نیستی
توعوض شدی که حالاسر هیچ و پوچ
 توو روم   وایمیستی
ته چشمات امروز دنبال یه خرده احساس بودم
کمتـرین حق منه
من که باهات اینهمه رو راست بودم
انقدر دور شدی و مغرور شدی که دیگه
کور شدی عشقمو نمیبینی
توکه میری باخیال راحت ولی سرنوشتمو نمیبینی
سنگ شدی اهل جنگ با همه یه
رنگ شدی هه باور کردم
که از وقتی عاشقت شدم فقط حالمو بدتر کردم
آخه با هر کی به غیر از من حالت خوبه یعنی چی؟
فردای خودت چی میشه حالا امروز من هیـچی
بهتر میشه حتماً بعد از تو دنیای من اما تو
مجبور میشی آخر یه روز پس بگیری 
حر  فا   تو           ـــــ   ــــــ   
انقدر دور شدی و مغرور شدی که دیگه
کور شدی عشقمو نمیبینی
تو که میری با خیال راحت ولی سرنوشتمو نمیبینی
سنگ شدی اهل جنگ با همه یه
رنگ شدی هه باور کردم
که از وقتی عاشقت شدم 
  فقط حالمو بد تر کـــر  دمـم