تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

دارم از تو میگذرم تا نگذره آب از سر تو
میشکنم من تو خودم تا نشکنه بال و پر تو
زندگی هیچ وقت برای ما دوتا کاری نـکرده
اونکه واسه عشق بمیره که فداکاری نـکرده
کاری نـکرده
تنهای تنهام میخوان ببازم بشکن همه رو
بازم میسازم بازم میسازم
تو کوچ آخر بالامو بستن من تو قفسو
دورم نشستن دلتنگـتم من
ـــــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــ
ـــــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــ
میشکنم پلارو پشتم تا نترسم برنگردم
هیچ جا دنبالم نگردین من یه درد دوره گردم
یه قدم مونده به دریا ساحلو وارونه کردن
من همین حالا میرم که تو دلت نگیره بعدا
تنهای تنهام میخوان ببازم بشکن همه رو
بازم میسازم بازم میسازم
تو کوچ آخر بالامو بستن من تو قفسو
دورم نشستن دلتنگـتم من