تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bb

آخ یکی بود یکی نبود
یه عاشقی بود که یه روز
بهت می گفت دوست داره 
ــــ آخ که دوست داره هنوز
دلم یه دیــوونه شده
واست بی آزاره هنوز 
از دل دیـــوونه نترس 
ــــ آخ که دوست داره هنوز
وای که دوست داره هنوز
شب که می شه به عشق تو
ــــ غزل غزل صدا میشم 
ــــ ترانه خون قصه ی 
ــــ تمام عـــاشقا میشم 
شب که می شه به عشق تو
ــــ غزل غزل صدا میشم 
ــــ ترانه خون قصه ی 
ــــ تمام عـــاشقا میشم 
ــــ گفتی که باوفا بشم
ــــ سهم من از وفا تویی 
ــــ سهم من از خودم تویی 
ــــ سهم من از خدا تویی
ــــ گفتی که دلتنگی نکن 
ــــ آخ مگه مـیشه نازنین
ــــ حال پریشون منو 
ــــ ندیدی و بیا ببین 
شب که می شه به عشق تو
ــــ غزل غزل صدا میشم 
ــــ ترانه خون قصه ی 
ــــ تمام عـــاشقا میشم 
شب که می شه به عشق تو
ــــ غزل غزل صدا میشم 
ــــ ترانه خون قصه ی 
ــــ تمام عـــاشقا میشم