تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ    در کناری از خانه‌ی ما 
اتاقی است سرد و آبی   تخت و گیتار کهنه‌ی من 
عکـس یک زن به دیواری  زنی زیباروی و خنـدان 
یار من بود او دورانی  کنون من ماندم و من 
گیتـاری و سیگاری و تنهـایی
عشق من رفت به تن خاک 
طعم شب نیست جز بیداری
ای عکس خندان بشنو از من 
خواهم‌ات دید روزگاری
ــــــ    ــــــ     ــــــــ   ـــــــ
ـــــ   ــــــــ   ـــــــــ     ــــــــ
دیگرم نیست نای ماندن   پایان آواز، آغاز رفتن
چاقویی پنهان ته گنجه 
دستهای سردم  رگهای سبزم