تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

ــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ
ــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ
تو بارون که رفتی شبم زیر و رو شد
یه بـغض شکسته رفـیق گلوم شد
تو بارون که رفتی دل باغچه پژمرد
تمـام وجودم توی آینه خط خورد
هنوز وقتی بارون تو کوچه می باره
دلم غصه داره دلم بی قراره
نه شب عاشقانس نه رویا قشنگه
دلم بی تو خونه دلم بی تو تنگه
ــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ
ــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ
یه شب زیر بارون که چشمم به راهه
می بیـنم که کوچه پره نور ماهه
تو ماه منی که تو بارون رسیـدی
امـید منی تو شب نا امیـدی