تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:D#m

اولـش باور نکردم ، اون هم انـگار عاشقم بود
هر چی از ــ دلش بهم گفت 
 حرفای ــ  دل خودم بود
وقتی دسـتاشو گرفتم ، خودشو دید توو نگاهم
اولش باور نمیکرد ، من توو عشـق زیادی خواهـــم
عاشقم بمون همیشه  ــ  باورم ــ همیشگی شه
فرق بود و نبودنت ، فرق مرگ و ــ زندگی شه
فرق بود و نبودنت ، فرق مـــــرگ و ــ زندگی شه
ــــ گاهی میترسم که شاید
کل شهر ــ با من رقیبه
تو که میـدونی چی میگم
غیر از این ــ باشه عجیبه
بی دلیـل یا بی اراده ، نگرانم میشی گاهی
پای عشـق باشه عزیزم ، خودت هم ــ زیاده خواهی
عاشقم بمون همیشه  ــ  باورم ــ همیشگی شه
فرق بود و نبودنت ، فرق مرگ و ــ زندگی شه
فرق بود و نبودنت ، فرق مـــــرگ و ــ زندگی شه