تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

 ــــــــ  ــــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ 
 ــــــــ  ــــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ 
باورم نـمیشه دسـتات تو دسـت من نباشن 
رو درو دیـواره خونه گرده تنهایی بپاشــن ــــــــ 
تو همونی که میگفتی تـو دنـیا
هیچـکی مثل من پیدا نمیـشه
تو همونی که میگفتی قـلبم ــــــ 
ماله تو باشه و ا   سه همیـشه
 ــــــــ  ــــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ 
 ــــــــ  ــــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ 
باورم نمیـشه چشـمات بره مال دیگرون شه
با غریبه آشـنا شه با غریبه مهربـــون شـه
تو همونی که میگفـتی تو دنـیـا ــــــ 
هیچـکی مثل من پیدا نمیـشه 
تو همونی که میگفتی قـلبم ــــــ 
ماله تو باشه و ا ســــــه  همیـشه
 ــــــــ  ــــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ 
 ــــــــ  ــــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ