تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bb

دستای منو و ل نکن که تعادل ندارم
ادا اطواری نمونده که برا تو درارم بزار همه
غماتو برا من دارم هواتو الآنم
به خدا کم بهاتو ندادم
مهم نیست حرفای مردم گذشته ها گـذشته
گذشته  مهم نیست ، هرکاری کردی
منم همون کارارو کردم
همش از روی تنهایی و خشم
نزار اینا چشماتو کنه خیس
مهم اینه که دیگه بد دور ت نیست
الکله نیست هر دو متریت هنگ ا و ر نیست
مهم اینه که بهتر از خودت نیست
دستای منو و ل نکن که تعادل ندارم
ادا اطواری نمونده که برا تو و رارم بزار همه
غماتو برا من دارم هواتو الآنم
به خدا کم بهـاتو ندادم
دوباره تو اتاقم تنها میشینم
دوباره تو تنهاییم تورو میبینم
همه جاپیش منی همه جا با من حرف میزنی
یه حس مثه بوسـیدنی
دوباره رو تن من عطر تنت هست
باز همه وجودم از خندیدنت مست
هـمینجا روبه رویی همه جا حتی وقتی دور دوری
ما با هم رو به نوریم
دستای منو و ل نکن که تعادل ندارم
ادا اطواری نمونده که برا تو درارم بذار همه
غماتو برا من دارم هواتو الآنم
به خدا کم بهاتو ندادم