تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:D#m

 ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ 
 ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ 
 ــــــــ  ــــــــ 
 ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ 
 ــــــــ  ــــــــ 
دلخوری از بغض پری میفهمم
ناراحتی غـصه داری میفهمم
دلواپس فردای با من بودنی
دلگیری از من اما درگیر منی
داری دل میزنی دل میکنی تو کم کم
من بهت حق میدم من حالتو میفهمم
داری دل میزنی دل میکنی تو کم کم
من بهت حق میدم من حالتو میفهمم
نبض احـساستو میگیرم و حالت خوش نیست
این دفعه نیت من خیره تو فالت خوش نیست
دارم می بازمت ای داد بی داد
خودم کردم که لعنت بر خودم باد
دارم می بازمت ای داد بی داد
خودم کردم که لعنت بر خودم باد