تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

وقتی میخندیدی ــــــــ  گریه های خشکم
زود میخشکیدن ــــــــ  باتو میخندیدم
وقتی قلب ناب تو ــــــــ  سخت میرنجوندم
چشمای معصومت ــــــــ  منو میبخشیدن
مهربونی خوبی ــــــــ  نابی محبوبی
خنده هات میخندن ــــــــ  شکل مرواریدن
عشق گندومگونم ــــــــ  از چشات ممنونم
که چشات بی وقفه ــــــــ  خبر خوش میدن
 ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ 
 ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ 
مهربونی خوبی ــــــــ  نابی محبوبی
خنده هات میخندن ــــــــ  شکل مرواریدن
دستمو میگیری ــــــــ  داغ میشم آنی
عشقم انگار دستات ــــــــ  دستای خورشیدن
هرکی میبینه تو رو ــــــــ دوست داره مثل تو شه
حرکاتت حرفات ــــــــ  مرجع تقلیدن
لبای سرخ تو هر ــــــــ میوه ی سرخی بود
داغ داغ از روی ــــــــ  هر درختی چیدم
ماه و خورشید منی ــــــــ دورت میگردم
دوتا چشمات عشقن ــــــــ قابل تمجیدن
هرکی میبینه تو رو ــــــــ دوست داره مثل تو شه
حرکاتت حرفات ــــــــ  مرجع تقلیدن
ـــــــــ    ـــــــ    ــــــــــ    ــــــــــــ