تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

تو رفتی و دل من شب دلواپسی شد
تو بهت تلخ غربت اسیر بیکسی شد
تو با حس غرورت منو درهم شکستی
مث یه بغض سنگین توی صدام نشستی
مث یه بغض سنـگین توی صدام نشستی
بعد تو گریه هامو برای کی بـخونم
تو جاده چشم به راه چه کس باید بمونم
واسه من زنـده بودن دیگه معـنا نداره
شب دلتنگی من طعم فردا نداره
تو رفتی و دل من شب دلواپسی شد
تو بهت تلخ غربت اسیر بیکسی شد
تو با حس غرورت منو درهم شکستی
مث یه بغض سنگین توی صدام نشستی
مث یه بغض سنـگین توی صدام نشستی
تو رفتی از غم تو شده ابری حواسم
من از بی تکیه گاهی همیشه می هراسم
دلم تنگه برای روزای با تو بودن
نمی دونی چه سخته تو غربت دل سپردن