تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

درگیر رویای توام  منو دوباره خواب کن
دنیا اگه تنهام گذاشت تو منو انتخاب کن ــــــــ 
دلت از آرزوی من  انگار بی خبر نبود
حتی تو تصمیمای من چشمات بی اثر نبود ــــــــ 
خواستم بهت چیزی نگم تا با چشام خواهش کنم
درارو بسـتم روت تا احساس آرامش کنم
باور نمیکنم ولی انگار غرور من شکست
اگه دلت میخواد بری 
اصرار من بی فایده ست ــــــــ 
هر کاری میکنه دلم تا بغضمو پنهون کنه
چی میتونه فکر تو رو از سر من بیرون کنه ــــــــ 
یا داغ رو دلم بذار یا که از عشقت کم نکن
تمام تو سهم منه به کم قانعم نکن ــــــــ 
خواستم بهت چیزی نگم تا با چشام خواهش کنم
درارو بسـتم روت تا  احساس آرامش کنم ـــــ
باور نمیکنم ولی انگار غرور من شکست
اگه دلت میخواد بری 
اصرار من بی فایده ست ــــــــ