تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

قسمت نشد ببینمت خدانگهداری کنم
فرصت نشد بمونمو از تو نگهداری کنم
گفتم اگه ببینمت دل کندنم سخته برات
اگه یه وقت بگی نرو رفتن پراز درده برام
گفتم صداتو نشنوم ندیده از پیشت برم
پشت سرم زاری نکن چی کار کنم مسافـرم
من میرم ولی باز تو بدون همیشه
یاد تو از خاطر من، فراموش نمیشه
گل من خوب می دونی بی تو تک و تنهام عزیزم
اگه تو نباشی می میرم
نامه رو تا تهش بخون گریه نکن طاقت بیار
نامه رو خط خطی نکن دو جمله رم دووم بیار
باور نکن یه بی وفام نامه میذارم و میرم
قسمت زندگی اینه به کی بگم مسافرم
سهم من از تو دوریه تو لحظه های بی کسیم
قشنگی قسمت ماست که ما به هم نمیرسیم
من میرم ولی باز تو بدون همیشه
یاد تو از خاطر من، فراموش نمیشه
گل من خوب می دونی بی تو تک و تنهام عزیزم
اگه تو نباشی می میرم
من میرم ولی باز تو بدون همیشه
یاد تو از خاطر من، فراموش نمیشه
گل من خوب می دونی بی تو تک و تنهـام عزیزم
اگه تو نباشی می میرم