تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:D#m

نپرس از حال و روز من ، فقط برو
نمون نشو پا سوز من ، فقط برو
برس به زندگیت به فکر من نباش
ازم که پرسیدن بگو دوسم نداشت
یکی دوتا نیست آخه درد این دلم
چیزی نمیگه خیلی مرده این دلم
زیادی عاشقت شدم دلت رو زد
بذار تموم شه قصمون ، چه خوب چه بد
از هر چی ترسید دل من سرش اومد
گفتم بهتر میشه اما بدترش اومد
بعد از تو فقط به عکسات دلم رو زد
از هر چی ترسید دل من سرش اومد
گفتم بهتر میشه اما بدترش اومد
بعد از تو فقط به عکسات دلم رو زد
هر جور که فکر کنی ، خواستم ولی نشد
رفتی و بعد تو ، این زندگی نشد
یه حرفی بود که تو خواستی بگی نشد
عیبی نداره
این زخم رو دلم ، محکم ترم نکرد
دوری من ازت ، این عشقو کم نکرد
هیشکی نگاه به این ، حال دلم نکرد
عیبی نداره ، عیبی نداره
بعد از تو فقط به عکسات دلم رو زد