تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

من کوله بار دردم کی قد من بد آورد
دوباره خنجر از پشت دوباره دل کم آورد
من بی ستارگیمو به آسمون نمیگم
احساس من غریبه ست کی میدونه چی میگم
اصلا زمونه میخواد کسی نمونه باهام
اونقد قدم میزنم که درد می گیـره پاهام
من خونه ی غرورم کسی نمیشه حالی
خراب شه سقف خونه روی سر اهالی
اصلا زمونه میخواد کسی نمونه باهام
اونقد قدم میزنم که درد می گیـره پاهام
من خونه ی غرورم کسی نمیشه حالی
خراب شه سقف خونه روی سر اهالی