تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

تو با من ی هر جا برم  ــــــــ مهر تو بنده جونمه
عشقت نمیره از سرم ــــــ 
تو پوست و اسـتخونمه ـــــ 
یه دم اگه نبیـنمت ــــــــ 
یه دنیا دلـتنگت میشم
نگاه دریایی تو ــــــــ 
آبی روی آتیشـم
واست دلم واست تنم ــــــــ 
واست تمام زندگیم
از تو دوباره من شدم باتو تموم شد خستگیم
واست دلم واست تنم ــــــــ 
واست تمام زندگیم
از تو دوباره من شدم باتو تموم شد خستگیم
نم نم بارون چشام ــــــــ گواه عشق پاكمه
همنفس قسمت من ــــــــ دوست دارم یه عالمه
قشنگ تر ین خاطره ها ــــــــ با تو و از تو گفتنه
آرامش وجود من ــــــــ صدا ی تو شنفتنه
نم نم بارون چشام ــــــــ گواه عشق پاكمه
همنفس قسمت من ــــــــ دوست دارم یه عالمه
قشنگ تر ین خاطره ها ــــــــ با تو و از تو گفتنه
آرامش وجود من ــــــــ صدا ی تو شنفتنه