تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

ـــــ غم میون دو تا چشـمون قشنگت 
 ـــــ لونه کرده 
 ـــــ شب تو موهای سیاهت  ـــــ خونه کرده 
ـــــ  دو تا چشمون سیاهت  ـــــ مثه شبهای منه 
ـــــ  سیاهیای دو چشـمت  ـــــ مثه غم های منه 
 ـــــ وقتی بغض از مژه هام پایین می یاد 
ـــــ  بارون می شه 
 ـــــ سیل غم آبادیمو ویرونه کرده 
ـــــ  وقتی با من می مونی تنهاییمو 
ـــــ  باد می بـره 
ـــــ  دو تا چشـمام بارون  شبونه کرده 
ـــــ  بهار از دستای من پر زد و رفت 
گل یخ توی دلم جوونه کرده 
ـــــ تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش می گیرم 
ـــــ ای شکوفه، توی این زمونه کرده 
ـــــ چی بخونم، جوونیم رفته صدام رفته دیگه 
ـــــ گل یخ توی دلم جوونه کرده 
ـــــ چی بخونم، جوونیم رفته صدام رفته دیگه 
گل یخ توی دلم جوونه کرده