تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

برای خواب معصومانهء عـشق
کمک کن بستری از گل بسازیم
برای کوچ شب هنـگام وحـشت
کمک کن با تن هم پل بسازیم
کمک کن سایه بونی از ترانه
برای خواب ابریشم بـسازیم
کمک کن با کلام عاشـقانه
برای زخم شب مرهم بسازیم
بذار قسمت کنیم تنهاییمونو
میون سفرهء شب تو با من
بذار بین من و تو ، دستـای ما
پلی باشه واسه از خود گذشتن ــــــــ 
بذار قسمت کنیم تنهاییمونو
میون سفرهء شب تو با من
بذار بین من و تو ، دستـای ما
پلی باشه واسه از خود گذشتن ــــــــ 
تورو میشناسم ای شبگرد عاشق
تو با اسم شب من آشنایی
از اندوه تو و چشم تو پیـداست
که از ایل و تـبار عاشـقایی
تورو میشناسم ای سر در گریـبون
غریبگی نکن با هق هق من
تن شـکستتو بسپار به دست
نوازشهای دست عاشق من
بذار قسمت کنیم تنهاییمونو
میون سفرهء شب تو با من
بذار بین من و تو ، دسـتای ما
پلی باشه واسه از خود گذشـتن
بذار قسمت کنیم تنهاییمونو
میون سفرهء شب تو با من
بذار بین من و تو ، دستـای ما
پلی باشه واسه از خود گذشـتن
به دنبال کدوم حرف و کلامی
سکوتت گفتنه تمام حرفـاست
تو رو از طپش قلبت شناخـتم
تو قلبت قلب عاشقهای دنیاست
تو با تن پوشی از گلبرگ و بوسه
منو به جشن نور و آینه بردی
چرا از سایه های شب بترسم
تو خورشید و به دست من سپردی
بذار قسمت کنیم تنهاییمونو
میون سفرهء شب تو با من
بذار بین من و تو ، دستـای ما
پلی باشه واسه از خود گذشتن ــــــ
بذار قسمت کنیم تنهاییمونو
میون سفرهء شب تو با من
بذار بین من و تو ، دستـای ما
پلی باشه واسه از خود گذشتن ــــــ
کمک کن جاده های مه گرفته
من مسافرو از تو نگیـرن
کمک کن تا کبوترهای خسـته
روی یخ بستگی شاخه نمـیرن
کمک کن از مسافرهای عاشق
سراغ مهربونی رو بگـیریم
کمک کن تا برای هم بمونیم
کمک کن تا برای هم بمیـریم
بذار قسمت کنیم تنهاییمونو
میون سفرهء شب تو با من
بذار بین من و تو ، دستـای ما
پلی باشه واسه از خود گذشـتن
بذار قسمت کنیم تنهاییمونو
میون سفرهء شب تو با من
بذار بین من و تو ، دستـای ما
پلی باشه واسه از خود گذشتن ــــــ