تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

همـسایه دیوار به دیوارم
خوابیدی و من هنوز بیـدارم
تو ماه سپیدی که نمیتـابی من ابر سیاهم که نمیبارم
بی ربط ترین آدم دنیامی 
مربوط ترین عاشق چشماتم
من عاشقتم منی که معمولا از آدم بی عاطفه بیزارم
از خونه ی من تا تو چقدر راهه 
دیـوار من انقد کوتاهه
انقد که وقتی تو خوابیدی
معـلومه که من هنوز بیـدارم
تو نقطه پیوند شب و روزی
خوش میبری و خوب نمیدوزی
روزم به شبم دوخته شد با عشق
تا صبح بهم پلک نمیـزارم
تا صبح بهم پلک نمیـزارم