تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

رفتنت مثل یه کابوسه رفتنت
تو بغل یکی دیگه کردنت
یه بازیچه و حالا ول کردنت رو بدنت عطر نامحرمه
ازت خاطره دارن همه دیگه قلب تو دور از منه
دیگه شده مصرف تنت رو مغزمه حتی راه رفتنت
مثل گل بودی قبلنا چقدر پژمرده ای امروز
آخه بی معرفت تو واسه من پربودی از مرام
مگه چیشد تو ای یک روز ای
چقدر خل بودی قبلنا ولی حالا چه دلگیری
آخه بی معرفت من واسه تو پر بودم از رویا
مگه چیشد داری میری
چقدر غمگینه رفتارات چقدر غم داره این دوری
چقدر غریبه ام باهات عجب همراه من بودی
عجب همراه مغروری
یه لیوان بده به من یه لیوان بریز زمین
یه دونه دیگه بزن تو که از بچگی زدی
یه نگاه بنداز به من یه نگاه بنداز به رو برو
یه نگاه بنداز به زندگیت که اجباره مو به مو
من کلا شب بیدار صبح بلندشم چیکار
ظهرپرازدردیوارهی چایی آب خنک بعدسیگار
من مخم تعطیلات رفت تنت وسط تفریحات
اینقده ماتوکدرشدی 
که هرچی تاس میریزی بدمیاد
انرژی منفی سق سیاه خوش گذشت زت زیاد
مثل گل بودی قبلنا چقدر پژمرده ای امروز
آخه بی معرفت تو واسه من پربودی از مرام
مگه چی  شد تو ای یک روز ای 
چقدر خل بودی قبلنا ولی حالا چه دلگیری
آخه بی معرفت من واسه تو پر بودم از رویا
مگه چیشد داری میری چقدر غمگینه رفتارات
من ازت خیلی توقع داشتمو خیلی عقب موندی
ازت خیلی عصبانی و خیلی تیره و تارم
اصلا کی دیده بودی انقده دلگیره اتاقم
عجب احساس گندو بدو چرکی به تو دارم