تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

غرقم توی عالم خودم سیاهی وجودمو گرفته
خیلی خوشگله دورم ولی توم خیلی زشته
چجوری تومو پاک کنم از خدا می خوام بفرسته
خدا هم گفت مواظب باش
  دارم میفرستم یه فرشته
پاک کرد همه جامو درست کرد سر تا پامو
ولی غیب شد تش منم دارم می میرم از غصه اش
فک نکن این عشقه اینو همه جا نوشته
که تو از جنس خاکی ولی اون از جنس بهشت
همه چی باز تقصیر من بود تصمیم گرفتم زود
بازم مثل دفعه قبل ــــــ دوباره
درگیرشم بدجور رد نمیشم از روش
تا باز از یاد من بره اینم یه خاطره اس همه چی
باز تقصیر من بود تصمیم گرفتم زود
بازم مثل دفعه قبل ــــــ دوباره
درگیرشم بدجور رد نمیشم از روش
تا باز از یاد من بره اینم یه خاطره اس
نرو روو مخ الان نه اصلا الان وقتش نیـست
با کسی حرف نمیشه زد تا یه
دونه توو دستم نیست ـــــ دوباره
یکی دیگه بری تا تش بری ته بالا بری برای غش
درارو باز هر کی که خواست
قدمش روو تخم چشم همه چی
باز تقصیر من بود تصمیم گرفتم زود
بازم مثل دفعه قبل ــــــ دوباره
درگیرشم بدجور رد نمیشم از روش
تا باز از یاد من بره اینم یه خاطره اس همه چی
باز تقصیر من بود تصمیم گرفتم زود
بازم مثل دفعه قبل ــــــ دوباره
درگیرشم بدجور رد نمیشم از روش
تا باز از یاد من بره اینم یه خاطره اس
همیشه عادیه دیر میشه کلید کجاس میریم کجا
تا می رسم یکی و پر یه دایره دور میزنم من خل
دست میره روو پیانو
همه هم همرام میان ــــــــ همه چی
باز تقصیر من بود تصمیم گرفتم زود
بازم مثل دفعه قبل ــــــ دوباره
درگیرشم بدجور رد نمیشم از روش
تا باز از یاد من بره اینم یه خاطره اس همه چی
باز تقصیر من بود تصمیم گرفتم زود
بازم مثل دفعه قبل ــــــ دوباره
درگیرشم بدجور رد نمیشم از روش
تا باز از یاد من بره اینم یه خاطره اس