تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

اگه به تو نمیرسم  این دیگه قسمت منه
نخواستم اینجوری بشه  این از بخت بد منه
قد یه دنیا غم دارم  اگه نبینمت یه روز
چطور دلت اومد بری  عاشق چشماتم هنوز
فکر نمیکردم که یه روز  اینجوری تحقیر بشم
به جرم دوست داشتن تو اینجوری تنبیه بشم
قد یه دنیا غم دارم  اگه نبینمت یه روز
چطور دلت اومد بری  عاشق چشماتم هنوز
دار و ندارمو میدم  ولی چشمات نبند
دار و ندار من تویی  به گریه های من نخند
از همه دنیا من فقط  دلخوش تو بودم ولی
دلخوشی تو نبودم  دوسم نداشتی یک کمی