تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

ببین چقدر تغییر کردم با وقتی که عاشق نبودم
بعد از تو یک ثانیه حتی اون آدم سابق نبودم
ربطی به تیپ و مد نداشـتن 
رویات دنـیامو عوض کرد
افسردگی جاشو به تب داد
عشق تو قرصامو عوض کرد
من رو از آینده نترسون باید از این وابسته تر شم
از عشق وحشتی ندارم حتی اگه باید پدر شم
حتی اگه باید پدر شم باعث و بانی تمامه
این شبای من تویی عشق تو پابنـدم کرد
عشق تو خواننـدم کرد آخرش اما چی شد
عشق تو بازنـدم کرد عشق تو پابنـدم کرد
عشق تو خواننـدم کرد  آخرش اما چی شد
عشق تو بازنـدم کرد
قبل از تو دوست داشتم خودم رو
اهل خود آزاری نبودم
این سرفه ها رو از تو دارم
قبل از تو سیـگاری نبودم
جامو توی قلـبت نگه دار حتی اگه پیشم نباشی
من شرط میبندم از ایـنم دیوونه تر میشم نباشی
باعث و بانی تمامه ـــــــ  این شـبای من تویی
عشق تو پابنـدم کرد عشق تو خواننـدم کرد
آخرش اما چی شد عشق تو بازنـدم کرد
عشق تو پابنـدم کرد عشق تو خواننـدم کرد 
آخرش اما چی شد  عشق تو بازنـدم کرد