تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

با تو از تموم جاده ها میگذ رم
با خودم تو رو به قصه ها مى برم
زندگى آدما همش یه خاطره ست
تو تموم خاطرات من تویى و بس
وقتی میشه با تو لحظه رو نفس کـشید
باید از گذشته هاى دور دست کشید
سرنوشت پا به پاى من رقم بزن
من به جاى تو، تو به جاى من قـدم بزن
عشق  ما دو تا رو هم سفر کرده
زندگى رو ساده تر کرده
هم یه درده هم یه همـدرده ـــــــ 
عشق   هم یه زخمه هم یه تسـکینه
گاهى شاده گاهى غمـگینه
تلخیاشم حتى شیرینه   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ 
من تو شباى گریه کردن  قبل از این روزاى روشن
خواب عشق دیده بودم  تو دستمو محکم بـگیر و
زنده کن این زنـدگى رو
تا بسازیم عشق کم کم ـــــــ 
قطره ها وقتى به هم دل مى بنـدن دریا میـشن
آدما وقتایى که عاشق میـشن زیبا میـشن
عشق   ما دو تا رو هم سفر کرده
زندگى رو ساده تر کرده
هم یه درده هم یه همـدرده ـــــــ 
عشق    هم یه زخمه هم یه تسکینه
گاهى شاده گاهى غمـگینه
تلخیاشم حتى شیرینه  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ